NOU BLOC DEL CONSORCI DE TURISME DEL VALLÈS ORIENTAL


• Us donem la benvinguda al Bloc del Consorci de Turisme del Vallès Oriental.

Internet s’ha implantat en les nostres vides permetent noves formes de relacions personals i comercials. Aquest mitjà dota als ciutadans, les empreses i les institucions públiques de noves eines de comunicació per difondre les seves activitats.

És per aquests motius que ens hem decidit crear el nostre bloc. Volem que sigui un espai obert a tothom, però especialment al sector turístic de la nostra comarca.

Els comentaris als articles d’aquest bloc no és publicaran d’inmediat. AUna vegada el moderador del bloc

Les finalitats per les quals es va crear el Consorci de Turisme són: les de promoure les activitats encaminades a incrementar la demanda turística i comercial de la comarca, així com crear, incrementar i millorar-ne l’oferta turística. Així mateix, el Consorci de Turisme també s’encarrega de la representació dels interessos turístics del Vallès Oriental en organismes d’àmbit superior.

Aquest és un ens amb personalitat jurídica pròpia i independent de la dels seus membres i gaudeix de plena capacitat d’obrar per al compliment de la seva finalitat

El finançament del Consorci de Turisme divideix el pressupost anual en dues parts iguals. D’aquest total un 50% és a càrrec del sector públic i l’altre 50% a càrrec del sector privat.

Deixa un comentari